زمان رسیدن به خواسته‌ها
ارتعاش و سرعت
ایراد قانون جذب
نقد و بررسی قانون جذب
موفقیت در زندگی