سید سعید تقوی زاده

محصول های آموزشی در دست تولید

دوره آموزشی "مثل خدا" (موفقیت با شناخت خداوند)

دوره آموزشی "ثروت بیکران 2" (تجزیه و تحلیل قوانین خلق ثروت)