راز زیبا و قدرتمندی در تمرکز و ثبات است بطوریکه اگر ما در هر حوزه ای از زندگی با تمرکز به ثبات برسیم و مدام کانال توجه خود را تغییر ندهیم قطعا در آن حوزه موفق خواهیم شد و به آن احاطه پیدا خواهیم کرد، درحالیکه اگر مدام کانون توجه خود را تغییر دهیم به اینصورت که انگار هدف جدیدی برای خود قرار داده ایم هیچ گاه به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید. زیرا اینکار دقیقا اجرای فرمول شکست است.

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۶/۷۷ مگابایت