خداوند اصلی و حقیقی عالم خدایی زنده و بیدار است، یعنی این خدا با تکراری بودن، راکد بودن، کهنه شدن و… هیچ میانه ای ندارد، او خدایی است که همیشه متناسب با ما و اهدافمان ما را هدایت میکند، او خدایی است که هر بار درس جدیدی را به ما با یک شکل جدید میدهد درحالیکه خداهای تقلبی این ویژگی را ندارند. آنها کهنه و تکراری هستند و همیشه یک حرف و مفهوم را بدون داشتن تناسب با موقعیت مثل یک ربات تکرار میکنند.

دانلود این فایل صوتی - حجم فایل: ۵/۶۷ مگابایت