ارزش های درونی و منحصر به فرد هر شخص و تطابق ان با اهداف و ارزوها

دانش موفقیتدسته بندی: قانون جذبارزش های درونی و منحصر به فرد هر شخص و تطابق ان با اهداف و ارزوها
زندگی پرسیده شده در ۳ سال پیش
باسلام و احترام به استاد عزیز 
ایا اهداف و ارزوهای ما ؛و انتخاب شرایط؛ دوستان ما؛ با ارزش های درونی و ارزش های فردی ما منطبق باید باشه و اگر بله، ما از کجا متوجه بشیم چی ارزش درونیمون؟ و حداکثر تعداد اونها چقدر باید باشه برای هرکس ؟
چون داخل کتابی نوشته بود اگر شادابی برای شما ارزش زیادی داشته باشه شما باید دوستانتون و شرایطی و اهدافتون منطبق بر اون ارزش باشه وگرنه به لذت نمیرسید
گروه
عضو سایت ۳ سال پیش

با سلام و تشکر از شماهمه ان مواردی که از درون شمارا شاد و ارام میکند با شما هماهنگ است و حد و انتهایی هم برایشان وجود ندارد. یعنی تا هر چقدر که دنبال انها باشید انها هستند که به سمت شما بیایند و شما هم باید ادامه دهید.در مورد قسمت دوم سوالتون هم دو حالت وجود داره، یک اینکه وقتی شما بر روی اون احساسات شاد درونی متمرکز میشوید انسانها و شرایطی که از ان جنس نیستند از شما دور میشوند و مشابه ها جذب می شوند و دوم اینکه شما خودتان با دوری از انسانها و شرایط مخالف حس خوب درونیتان باعث می شوید که ان حس در وجود شما بیشتر تقویت شود.

۱ سوال
موخی پاسخ داده شده در ۲ سال پیش
سلام دوست عزیز
ارزشهای ما چرایی زندگی ما و قطب نما و جی پی اس درونی ماست که مسیر زندگی ما را تعیین می کنند .و برای زندگی موفق اولیوت نخست قبل از هدف گذاری کشف ارزش های درونی است .و لیست ارزشها به شرح ذیل است :
کمال
دقت
تقدیر و تشکر
ماجراجویی
اصالت
تعادل
زیبایی
جسارت
آرامش
چالش
همکاری
ارتباطات
شفقت و مهربانی
توانمندسازی
شور و شوق
دوستی
بازی
سخاوت
مهربانی
آزادی
تحسین شدن
بر اصول پایبند بودن
رشد
شادی
هماهنگی
بهداشت
مفید بودن
صداقت
افتخار
طنز
وفاداری
خوشبینی
نظم
همراهی
محیطزیست
تعالی
انصاف
آزادی
صبر
صلح
حضور در لحظه
بهرهوری
شناخت
احترام
ابتکار
http://Www.lifepazel.ir
عشق
امنیت
عزتنفس
سادگی
معنویت
سنت و عرف
درک و فهم
همدلی
حکمت
اعتقاد
حرفهای بودن
شناخته شدن
قدرت
تعادل
تخصص و دانش
اصیل بودن و کپی
کار نبودن
کار تیمی
رفاقت
اعتمادبهنفس
قناعت
کمک به
نیازمندان
تشریکمساعی
شجاعت
منحصربهفرد بودن
استقالل
نوآوری
شهود
آموزش
گوش دادن
عشق
مراقبت از خود
دستودل بازی
ظاهر فیزیکی
خالقیت
سالمت عاطفی
ثروت
خوشقول بودن
تأثیرگذاری

عشق
امنیت
عزتنفس
سادگی
معنویت
سنت و عرف
درک و فهم
همدلی
حکمت
اعتقاد
حرفهای بودن
شناخته شدن
قدرت
تعادل
تخصص و دانش
اصیل بودن و کپی
کار نبودن
کار تیمی

رفاقت
اعتمادبهنفس
قناعت
کمک به
نیازمندان
تشریکمساعی
شجاعت
منحصربهفرد بودن
استقالل
نوآوری
شهود
آموزش
گوش دادن
عشق
مراقبت از خود
دستودل بازی
ظاهر فیزیکی
خالقیت
سالمت عاطفی
ثروت
خوشقول بودن
تأثیرگذاری
این کل ارزشها است حالا از بین اینها تعداد ۱۰ ارزش راکه بیشترین اهمیت را از نظر خودت دارد انتخاب کن و بعد از بین اونها تعداد ۳ ارزش را گلچین کن و مسیر زندگی خودت را بر اساس اون ارزش قرار بده
موفق باشی