جذب همسر دلخواه

دانش موفقیتدسته بندی: روابطجذب همسر دلخواه
رویا پرسیده شده در ۳ سال پیش
سلام, در جذب همسر دلخواه, آیا فقط روی ویژگیها تمرکزکنیم یا نه روی قیافه هم میتونیم تمرکز و تجسم کنیم?