منیت داشتن دلیل اصلی رانده شدن آدم از بهشت

آیا سرنوشت ما در دستان خودمان است یا اینکه خداوند آن را تعیین کرده؟