ذهن چیست؟ و چرا تغییر ذهنیت باعث تغییر نتایج می شود؟

چطور از شیطان راز موفقیت را یاد بگیریم؟ (البته در جهت مثبت)