نوشته‌ها

عدالت

عدالت خدا و همیشه حق به حق دار رسیدن دنیای ما