پاسخ به یکی از انتقادها و اشکالات در مورد قانون جذب