زمان رسیدن به خواسته طبق قانون جذب و راه رسیدن به چه صورت است؟

راز کائنات چیست و چه ارتباطی با قدرت کنترل توجه دارد؟