مفهوم زیبای ارتعاش و سرعت در رسیدن به هدف

همه چیز بر دو نوع است. ( ما از هر چیز جفت آفریدیم )