مدار ثروت، مدار فقر و چگونگی بودن در آنها

خداشناسی را از کجا باید آغاز کنیم؟